حسابداری

به نام خداوند اولین حسابدار جهان هستی

نمونه سوالات تستی حسابداری مقدماتی..

800x600
- توانایی بررسی عملکرد مالی موسسات   1.    مهمترين عملكرد يك سيستم حسابداري كدام است ؟ الف ) اطلاعاتي           ب)‌ برنامه ريزي           ج )خدماتي               د)‌ كنترلي   2.    عوامل سيستم حسابداري كدام است؟ الف) كاركنان ، فرمها ، دفاتر ، روشها                          ب) فرمها ، دفاتر ، روشها ، تجهيزات ج) فرمها ، دفاتر ، كاركنان ، تجهيزات                           د)‌كاركنان ، فرمها ، روشها ، تجهيزات‌   3.    حسابداري عبارت است از .................... الف ) توليد ، توزيع ، فروش كالا ب ) شناسايي ، اندازه گيري ، ثبت گزارش اطلاعات اقتصادي و تصميم گيري آگاهانه استفاده كنندگان ج) واحد اقتصادي و جداگانه كه اطلاعات و گزارشات حسابداري را تهيه ميكند د)‌منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي   4.    يكي از كارهاي مهم در حسابداري ........... است. الف ) شناسايي رويدادهاي مالي موثر بر واحد اقتصادي      ب) تجزيه وتحليل ميزان هر واحد مالي ج) بررسي ميزان تاثير رويداد مالي                              د) تجزيه و تحليل معادله حسابداري   5.    اعتباردهندگان وسرمايه گذاران استفاده كنندگان........و مديران و گردانندگان عمليات....... سازماني ميباشند؟ الف) درون  -  برون    ب)‌برون – برون       ج)‌برون – درون               د) ‌درون – درون   6.    تقسيم بندي واحدهاي اقتصادي را از لحاظ مالكيت به چه صورت ميباشد؟ الف) انتفاعي – غير انتفاعي                                    ب )‌خدماتي – بازرگاني – توليدي ج )‌عمومي – تعاوني – خصوصي                                د)‌انفرادي  - سهامی   7.    كدام گزينه موسسات را از لحاظ نوع فعاليت طبقه بندي كرده است؟ الف) انتفاعي – غير انتفاعي                                     ب) عمومي – خصوصي – تعاوني ج)‌انفرادي – غير انفرادي                                         د) خدماتي – بازرگاني – توليدي   8.    كداميك از واحدهاي زير جزء واحدهاي اقتصادي  خدماتي محسوب نميشود؟ الف) بانك ها       ب )‌تعميرگاه خودرو     ج ) فروشگاه زنجيره اي            د) موسسات آموزشي   9.    موسساتي كه به خريد و فروش مواد خام يا كالاي ساخته شده اشتغال دارند ، چه نام دارند؟ الف ) خدماتي           ب) بازرگاني               ج )‌توليدي                      د)‌صنعتي   10.       حسابهاي دارايي معمولاً مانده ..................... و كاهش حسابهاي مزبور مانده .................... دارند؟ الف ) بد- بس             ب ) بس – بس               ج ) بس – بد                 د ) بد – بد   11.     حسابهاي بدهي معمولاً مانده ..................... و كاهش حسابهاي مزبور مانده .................... دارند؟ الف ) بد- بس                  ب ) بس – بس          ج ) بس – بد                د ) بد – بد     12.           حسابهاي سرمايه معمولاً مانده ..................... و كاهش حسابهاي مزبور مانده .................... دارند؟ الف ) بد- بس                  ب ) بس – بس        ج ) بس – بد              د ) بد – بد     13.           كداميك از اقلام زير دارايي به حساب نمي آيد؟ الف) آپارتمان           ب) موجودي بانك       ج) حسابهاي دريافتني               د) وام پرداختني   14.           مانده يك حساب T  عبارتست از: الف ) بدهكار                                                             ب ) بستانكار ج ) تفاضل اقلام بدهكار و بستانكار                                    د ) حاصل جمع اقلام بدهكار و بستانكار   15.           كداميك از عناوين زير بدهي بشمار مي آيد؟ الف ) حسابهاي دريافتني            ب ) حقوق پرداختني        ج ) سرقفلي             د ) اثاثه   16.           كداميك از دارايي هاي زير نامشهود نيست ؟ الف ) علايم تجاري        ب )‌حق الاختراع       ج ) سرقفلي                  د) ملزومات   17.           اموال و يا منابع اقتصادي متعلق به يك موسسه را .................. گويند و حق صاحب موسسه را ............. گويند. الف ) سرمايه – دارايي           ب ) سرمايه -  بدهي     ج ) دارايي – سرمايه       د )‌دارايي – بدهي   18.           ديون يا تعهدات يك موسسه را ................... مي گويند .و اشخاص و يا موسساتي را كه طلبكار هستند .................. مي نامند . الف ) وام – بدهكاران       ب ) سرمايه – بستانكاران    ج ) بدهي – بستانكاران     د )‌بدهي – بدهكاران   19.           هردوره حسابداري كه يك سال شمسي طول بكشد اصطلاحاً ....................... ناميده ميشود؟ الف ) سال مالي              ب) دوره مالي      ج ) دوره عمليات             د)‌دوره حسابداري   20.           مجموعه يك سري مراحل پياپي است كه در هر دوره مالي تكرار ميشود. الف ) اصلاح حسابها                                        ب ) روش تعهدي ج )‌چرخه حسابداري                                        د ) روش نقدي                           2- توانایی ثبت و گزارش حسابها   21.           محور و مبناي تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي يك موسسه چيست ؟ الف )  دارايي ها              ب )‌معادله حسابداري   ج ) بدهي و سرمايه            د) سرمايه   22.           در حسابداري ابزار اصلي ثبت وخلاصه كردن اطلاعات مالي كدام است؟ الف ) دفتر روزنامه          ب ) دفتر معين   ج)‌حساب                د) دارايي   23.           سمت راست هر حساب ................... و سمت چپ آن .................. گويند. الف ) دارايي – بدهي       ب) بدهي – دارايي        ج)‌بدهكار – بستانكار         د) بستانكار – بدهكار   24.           سيستم ثبت دوطرفه يعني هر معامله : الف ) حداقل بر دو حساب اثر ميگذارد.                                ب)‌ دو بار در حسابها ثبت ميشود. ج)‌در دو دفتر ثبت ميشود                                                د ) در دو طرف يك حساب ثبت ميشود.   25.           پرداخت بدهي از معاملات قبلي ، موجب بدهكار شدن كداميك از عناوين زير ميشود ؟ الف ) حسابهاي پرداختني       ب ) صندوق              ج ) حسابهاي دريافتني              د)‌بانك   26.           معامله اي كه موجب افزايش يك بدهي شود احتمالاً موجب  ......... ميشود. الف ) كاهش يك دارايي      ب ) افزايش يك سرمايه      ج )‌كاهش يك سرمايه       د ) افزايش يك دارايي   27.           كداميك از معلاملات زير موجب بدهكار شدن يك حساب بدهي و بستانكار شدن يك حساب دارايي ميشود؟ الف )‌خريد نقدي آپارتمان     ب )‌دريافت طلب      ج )‌پرداخت بدهي               د) خريد نسيه اثاثه اداري   28.           مقداري اثاثه به طور نقد ونسيه خريداري شده است عناوين حسابهاي بستانكار كدام است؟ الف ) اثاثه                                              ب ) بانك – حسابهاي پرداختني ج ) بانك - حسابهاي  دريافتني                     د ) اثاثه – حسابهاي دريافتني   29.           چنانچه مقداري از ملزمات كه بطور نسيه خريداري شده به علت عيب و نقص برگشت داده شود كدام حساب بدهكار ميشود ؟ الف ) حسابهاي پرداختني       ب )‌حسابهاي دريافتني   ج )‌برگشت از خريد            د )‌ملزومات   30.           كداميك از معلامات زير تاثيري در معادله حسابداري نميگذارد ؟ الف ) پرداخت بدهي                                                ب )‌خريد اثاثه بطور نقد ج ) خريد ساختمان به طور نسيه                                 د )‌سرمايه گذاري مجدد   31.           دريافت وام از بانك موجب ميشود كه .................. افزايش يابند. الف ) ‌بدهي و سرمايه            ب ) دارايي و سرمايه     ج )‌دارايي و بدهي             د )‌فقط دارايي   32.           كدام گزينه از شرايط قانوني بودن دفاتر نمي باشد؟ الف )‌ تاييد شدن توسط وزارت بازرگاني                   ب ) شماره بندي شدن صفحات توسط وزرات دارايي ج)‌ممهور شدن به شماره ثبت و شماره پلمپ دفتر        د ) پلمپ شدن توسط وزارت اقتصاد و دارايي       33.           دفتر ثبت نهايي همان دفتر : الف ) دفتر روزنامه          ب ) دفتر كل                ج )‌دفتر معين          د) دفتر آماري   34.           كداميك از دفاتر زير قانوني نميباشد؟ الف ) دفتر روزنامه              ب )‌دفتر كل       ج ) دفتر معين                د ) الف و ب   35.           معمولاً دفتر معين از روي كداميك از موارد زير نوشته ميشود؟ الف ) دفتر روزنامه             ب ) دفتر كل          ج )‌دفتر دارايي                   د )‌سند حسابداري   36.           دفتري كه معمولاً پايان هر هفته نوشته ميشود و مانده حسابها را مشخص ميكند . الف )‌دفتر معين           ب )‌دفتر روزنامه          ج )‌دفتر كل                 د )‌دفتر دارايي   37.           " دفتري است كه كليه فعاليت هاي مالي موسسه بطور روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت ميشود" تعريف چيست ؟ الف ) دفتر كل           ب ) دفتر روزنامه        ج )‌دفتر معين            د) ‌دفتر كپيه   38.           دارايي يك موسسه سه برابر بدهي آن است چنانچه سرمايه موسسه طي دوره 600.000 ريال باشد بدهي موسسه كدام است ؟ الف ) 200.000               ب ) 300.000              ج )‌ 600.000               د )‌900.000   39.           بدهي موسسه اي در طي دوره مالي 2/1 دارايي هاي آن ميباشد. در صورتي كه سرمايه موسسه 400.000 ريال باشد دارايي موسسه چند ريال است ؟ الف ) 400.000                ب ) 600.000             ج ) 800.0000               د )‌900.000   40.           در حسابداري به اسناد ومداركي كه كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخصي دارد ............. گفته ميشود. الف ) اسناد             ب ) اسناد مثبته         ج ) فاكتور              د ) مدارك پيوست سند   41.           مدارك و اسناد اوليه حسابداري عبارتست از : الف )‌دفتر روزنامه           ب ) دفتر كل      ج ) قبوض آب و برق مصرفي        د )‌تراز آزمايشي   42.           -" نقل اعداد ثبت شده دفتر روزنامه به دفتر كل" جزء كدام مرحله از حسابداري است؟ الف ) ثبت         ب ) تلخيص       ج ) طبقه بندي      د)‌تفسير   43.           كدام گزينه در مورد تراز آزمايشي صحيح است ؟ الف ) تراز آزمايشي كشف بسياري از اشتباهات را تسهيل ميكند . ب ) تراز آزمايشي يكي از صورتهاي مالي است . ج ) تراز آزمايشي جزء مدارك رسمي حسابداري است د ) توازن تراز آزمايشي نشانگر اين است كه هيچ اشتباهي رخ نداده است 44.           كداميك از اشتباهات زير موجب عدم توازن تراز آزمايشي ميشود؟ الف )‌ ثبت نكردن يك معامله در دفتر روزنامه ب ) جابجا شدن مانده دو حساب بدهي در تراز آزمايشي ج ) انتقال ندادن دو طرف يك ثبت روزنامه به دفتر كل د ) انتقال طرف بدهكار يك حساب به بستانكار حساب ديگر   45.           اگر هنگام تنظيم تراز آزمايشي ، مانده اثاثه در ستون بستانكار تراز آزمايشي نوشته شود كدام گزينه صحيح است ؟ الف ) جمع ستون بدهكار و بستانكار تراز آزمايشي با هم مطابقت دارد. ب ) جمع ستون بدهكار و بستانكار تراز آزمايشي با هم مطابقت ندارد. ج ) جمع ستون بستانكار تراز آزمايشي كمتر خواهد بود. د ) جمع ستون بدهكار تراز آزمايشي بيشتر خواهد بود.   46.            خرید نسیه اثاثه در موسسات خدماتی چه تاثیری بر معادله حسابداری می گذارد؟   الف)دارایی وبدهی را افزایش می دهد                    ب)دارایی وبدهی را کاهش می دهد   ج)دارایی را افزایش وبدهی را کاهش می دهد       د)دارایی را کاهش وبدهی را افزایش می دهد   47.           کدام صورتحساب زیر منطبق بر معادله حسابداری است؟ الف)سود وزیان     ب)کاربرگ      ج)صورت مغایرت بانکی        د)ترازنامه   48.           دفتر..........جزء دفاتر رسمی و دفتر.........جزء دفاترغیررسمی بشمار می رود؟ الف)روزنامه-کل     ب)کل-روزنامه     ج)معین-کل        د)روزنامه-معین   49.           کدام جمله زیرنادرست است؟ الف)یک حساب دفتر کل می تواند چند حساب معین داشته باشد. ب)یک حساب معین می تواند چند حساب دفتر کل داشته باشد. ج)در تراز آزمایشی از مانده حسابهای دفتر کل استفاده می شود. د)مانده بدهکار حساب خلاصه سود وزیان نشان دهنده زیان است.   50.           وام پرداختنی معمولا مانده..........دارند وافزایش حسابهای مزبور در طرف........وکاهش آنها درطرف......  ....ثبت می شود؟ الف)بستانکار – بدهکار – بدهکار                      ب) بستانکار – بستانکار – بدهکار                        ج) بستانکار – بدهکار – بستانکار                     د ) بدهکار – بدهکار – بدهکار     51.           مانده کدام حساب بهنگام خرید نسیه افزایش می یابد؟ الف) ) حسابهای در یافتنی              ب) حسابهای پرداختنی        ج)  برداشت                 د)صندوق   52.           در کد بندی حسابها معمولا حسابهای بدهی با عدد.......شروع می شود؟ الف)1                   ب)2                    ج)3                         د)4   53.           مانده حسابهای دریافتنی – حسابهای پرداختنی –ملزومات اداری به ترتیب عبارت است از: الف)بستانکار – بدهکار – بدهکار                      ب) بستانکار – بستانکار – بدهکار                        ج) بستانکار – بدهکار – بستانکار                     د ) بدهکار – بستانکار- بدهکار   54.            کدامیک از گزینه های زیر به عنوان اسناد مثبته پذیرفته نمی باشد؟ الف) فیش بانکی               ب)سند حسابداری                ج) فاکتور فروش                د) قبض برق       3- توانایی تهیه گزارشهای مالی نهائی   55.           مانده كداميك از حسابهاي زير هم در صورتحساب  سود زيان و هم در قسمت ترازنامه نشان داده  مي شود؟ الف ) حقوق پرداختني                                             ب )‌موجودي كالاي پايان دوره ج ) پيش پرداخت بيمه                                             د ) برگشت از خريد و تخفيفات   56.           ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده براي مشتريان موجب افزايش كدام حسابها ميشود؟ الف )‌بدهي و سرمايه         ب)‌درآمد و بدهي           ج ) دارايي و بدهي           د )‌دارايي و سرمايه   57.           كدام گزينه صحيح است ؟ الف ) حساب درآمد همواره مانده بستانكار دارد ب )‌حساب هزينه و درآمد معمولاً مانده بستانكار دارد . ج ) سرمايه همان دارايي محسوب ميشود. د ) حساب سرمايه و هزينه مانده بدهكار دارد   58.           نتيجه فعاليتهاي مالي يك موسسه خدماتي برابر است با : الف )‌ درآمد -  هزينه = سود خالص                       ب ) هزينه ها – درآمد = سود (‌زيان ) ج ) سود – هزينه = سود خالص                              د ) سود خالص – زيان خالص = هزينه   59.           اگر در هنگام دريافت خدمات از سوي ديگران وجه آن پرداخت نشود ثبت آن كدام گزينه است ؟ الف ) بانك – هزينه                                                    ب )‌هزينه -  بانك ج ) ‌هزينه – حساب پرداختني                                        د ) حساب پرداختني – هزينه   60.           اگر مانده حساب خلاصه سود و زيان بستانكار باشد نشانگر : الف ) زيان خالص    ب ) زيان ناخالص        ج ) سود ناخالص        د ) سود خالص    61.           در صورتي كه سود ويژه موسسه در پايان دوره مالي 1.100.000  ريال و جمع درآمدهاي آن 5.200.000 ريال باشد هزينه هاي طي دوره آن چند ريال است ؟ الف )‌ 4.200.000          ب )‌4.100.000         ج ) 3.900.000              د ) 4.000.000   62.            چنانچه برداشت نقدي صاحب موسسه به حساب هزينه حقوق منظور شود اين اشتباه موجب چه تغييري ميشود؟ الف )‌سرمايه بيش از واقع گزارش ميشود                   ب ) بدهی كمتر از واقع گزارش ميشود. ج ) سود بيشتر از واقع گزارش ميشود.                       د ) دارايي كمتر از واقع گزارش ميشود.   63.           بابت پرداخت صورتحساب تعمير صاحب موسسه كدام ثبت به ترتيب بدهكار وبستانكار ميشود؟ الف ) برداشت – بانك                               ب ) حسابهاي پرداختني – بانك ج ) هزينه تعمير – بانك                             د )‌ هزينه تعمير – برداشت   64.           حسابدار شركت " الف " فراموش كرده برداشت شخصي صاحب موسسه را در دفاتر ثبت نمايد . اين اشتباه موجب ميشود كه ................. گزارش شود. الف ) دارايي كمتر و سرمايه بيشتر از واقع                   ب ) دارايي بيشتر و سرمايه كمتر از واقع ج ) دارايي و سرمايه بيشتر از واقع                             د ) دارايي و سرمايه كمتر از واقع   65.           چنانچه سرمايه اول دوره موسسه اي 1.200.000 ريال ، سرمايه گذاري مجدد 400.000 ريال ، سود خالص 600.000 ريال و سرمايه پايان دوره 1.500.000 ريال باشد برداشت صاحب موسسه چند ريال است؟ الف ) 700.000        ب) 600.000            ج ) 300.000                د ) 900.000   66.           كداميك از معادله هاي حسابداري زير درست است؟ الف ) سرمايه = بدهي – دارايي           ب ) دارايي = بدهي – سرمايه ج ) بدهي + دارايي = سرمايه             د ) بدهي = دارايي +‌ سرمايه   67.           معادله حسابداري نشانگر كدام صورت مالي ميباشد؟ الف ) صورتحساب سود و زيان                ب) صورتحساب سرمايه ج ) ترازنامه                           د ) تراز آزمايشي اصلاح شده   68.           مانده كدام حساب در تراز نامه طبقه بندي شده پايان دوره نشان داده ميشود؟ الف ) درآمد             ب )‌سود خالص        ج ) برداشت          د ) پيش دريافت درآمد   69.           صورتحسابي كه وضعيت مالي يك موسسه را  در يك تاريخ معين نشان ميدهد. الف ) صورتحساب سرمايه      ب ) صورتحساب سود وزيان    ج )تراز نامه           د ) كاربرگ   70.            تراز نامه صورتحسابي است كه دارايي ، بدهي ، سرمايه مالك را در يك ................. نشان ميدهد. الف ) سال                      ب ) دوره مالي                   ج ) ماه                  د )‌ تاريخ معين     71.           دارايي يك موسسه 1.740.000 ريال ، سرمايه آن 800.000 ريال و برداشت آن 60.000 ريال ميباشد.بدهي موسسه  چند ريال است؟ الف ) 1.000.000            ب ) 940.000           ج)880.000            د) 1.680.000   72.           دو ستون اول تراز آزمايشي بايد با : الف ) جمع مانده هاي بستانكار حسابهاي دفتر كل مساوي باشد. ب )‌ جمع مانده هاي بدهكار و  بستانكار حسابهاي دفتر كل مساوي باشد. ج ) جمع مانده هاي بدهكار حسابهاي دفتر كل مساوي باشد. د ) گردش عمليات دفتر روزنامه مساوي باشد.   73.           مراحل چرخه حسابداري عبارتند از : الف ) تجزيه و تحليل - ثبت در دفتر روزنامه – اصلاح حساب – انتقال به دفتر كل – تراز آزمايشي ب ) تراز اصلاح شده – تهيه صورت مالي – بستن حساب موقت – تراز آزمايشي ج ) تراز اصلاح شده – بستن حساب موقت - تهيه صورت مالي-  تراز آزمايشي د ) تجزيه و تحليل - ثبت در دفتر روزنامه –انتقال به دفتر كل – تراز آزمايشي - اصلاح حساب   74.           گزارشها و صورتهاي مالي تهيه شده توسط كدام گروه زير قابل اعتماد و مطلوب بودن و بر مبناي اصول پذيرفته تاييد ميگردد؟ الف ) حسابرسي داخلي                                             ب ) حسابرسي مالياتي ج ) حسابرسي مستقل                                               د ) حسابرسي بودجه اي     75.           کدامیک از رویدادههای مالی زیر در مانده طرفین ترازنامه یک موسسه تاثیر می گذارد؟ الف)خرید نقدی ساختمان   ب)فروش نقدی اتومبیل  ج)دریافت وام   د)دریافت بابت حسابهای دریافتنی     76.           اگر بدهی موسسه ای یک چهارم دارائی آن به800000ريال باشد سرمایه آن چند ريال است؟ الف) 3200000ريال            ب)2800000ريال            ج)2400000ريال         د)2000000ريال   77.           حساب درآمد معمولا مانده..........دارند وافزایش حسابهای مزبور در طرف........وکاهش آنها درطرف...... ....ثبت می شود؟ الف)بستانکار – بدهکار – بدهکار                      ب) بستانکار – بستانکار – بدهکار                        ج) بستانکار – بدهکار – بستانکار                     د ) بدهکار – بدهکار – بدهکار   78.           حساب هزینه معمولا مانده..........دارند وافزایش حسابهای مزبور در طرف........وکاهش آنها درطرف...... ....ثبت می شود؟ الف)بستانکار – بدهکار – بدهکار                      ب) بستانکار – بستانکار – بدهکار                        ج) بدهکار – بدهکار – بستانکار                     د ) بدهکار – بستانکار- بدهکار   79.           دارایی های موسسه ای750000ريال است.وبدهی های آن یک دوم سرمایه است جمع بدهی وسرمایه عبارتست: الف) 250000ريال               ب)500000ريال         ج) 750000ريال             د)1000000ريال   80.           شرکت الفا مبلغ 120000ريال برای 3ماه از آقای بهمنی بعنوان قرض الحسنه دریافت  کرد. دراین حالت حسابدار  شرکت چه حسابی را بستانکار می کند؟ الف) حسابهای در یافتنی              ب) حسابهای پرداختنی        ج)  برداشت                 د)صندوق   81.           تراز نامه موسسه دانا نشان می دهد که دارایی های موسسه 2500000ريال وبدهی های موسسه 1800000ريال است سرمایه کدام گزینه است؟ الف)700000ريال           ب)1800000ريال        ج)2500000ريال          د)4300000ريال                                   4- توانایی ثبت وشناخت حسابهای خاص موسسات بازرگانی وصنعتی   82.           كداميك از عناوين زير جز ء حسابهاي دفتر كل يك موسسه بازرگاني نيست؟ الف ) فروش كالا        ب )‌موجودي كالا      ج) فروش خالص        د ) هزينه ملزومات   83.     كداميك از اقلام زير بدهكار هستند؟ الف ) برگشت از خريد و تخفيفات                            ب ) پيش دريافت فروش ج ) تخفيفات نقدي خريد                                         د ) تخفيفات نقدي فروش   84.           كدام گزينه در مورد تخفيف تجاري درست است؟ الف )‌تخفيف تجاري در دفاتر خريدار و فروشنده ثبت نميشود ب )‌‌تخفيف تجاري در دفاتر خريدار و فروشنده ثبت ميشود ج ) تخفيف تجاري در صورت معيوب بودن كالا به مشتري داده ميشود. د ) تخفيف تجاري در صورت فروشهاي نسيه به مشتري داده ميشود.   85.           كالايي به ارزش 100.000 ريال با 10% خريداري شده ، مبلغ تخفيفي چه نام دارد؟ الف ) توافقي                  ب ) نقدي                   ج ) تجاري             د )‌ برگشت از خريد وتخفيفات   86.           كداميك از تخفيفات در حسابها ثبت ميشود؟ الف ) تجاري          ب ) توافقي         ج ) نقدي       د )‌اجباري   87.           كداميك از تخفيفات زير معمولاً براي تشويق خريداران در دوره تخفیف میباشد ؟ الف ) نقدي                    ب )‌تجاري                    ج ) توافقي                  د )‌ نابابي   88.           مبلغ 60.000 ريال كالا با شرط (‌ن / 30 – 3 / 10 ) خريداري شده ، هنگام پرداخت وجه در دوره تخفيف كدام ثبت زير صحيح ميباشد؟ الف ) حساب پرداختني 58200 بدهكار          ب )‌تخفيف نقدي خريد 1800 بدهكار ج ) بانك 58200 بستانكار                          د ) حساب پرداختني 60.000 بستانكار   89.           مبلغ 600.000 ريال كالا بطور نسيه ( ن / 45 – 3 /15 ) از احمدي خريداري شد. با استفاده از شرط ، مطالبات احمدي پرداخت شد چه حسابي چند ريال بدهكار ميشود؟ الف ) حساب پرداختني 600.000 ريال           ب )‌حساب دريافتني 600.000 ريال ج )‌ حساب پرداختني 552.000 ريال              د )‌ حساب دريافتني 552.000 ريال   90.           كداميك از عناوين زير در محاسبه بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بي تاثير است ؟ الف )‌موجودي اول دوره                                      ب ) موجودي پايان دوره ج )‌هزينه حمل خريد                                           د )‌هزينه حمل فروش   91.           اگر از قيمت تمام شده كالاي آماده براي فروش ، موجودي پايان دوره كسر شود چه چيزي بدست ميآيد؟ الف )‌فروش خالص                                           ب ) قيمت تمام شده كالاي فروش رفته ج )‌سود خالص                                                 د )‌سود ناخالص       92.           كدام گزينه سود يا زيان ناخالص را نشان ميدهد؟ الف ) هزينه هاي فروش – فروش خالص ب )‌ هزينه هاي عملياتي – بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ج )‌ هزينه هاي عملياتي – فروش خالص د ) بهاي تمام شده كالاي فروش رفته - فروش خالص     93.           موجودي كالاي پايان دوره 42.000 ريال ، در صورتي كه موجودي كالاي ابتداي دوره مالي 50.000 ريال و بهاي تمام شده كالاي آماده براي فروش 104.000 ريال باشد ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته چند ريال است ؟ الف )‌54.000       ب )‌62.000             ج )‌146.000            د ) 154.000   94.           در روش نگهداري ادواري كدام حساب فعال نيست؟ الف )‌ خريد        ب ) فروش          ج ) موجودي كالا       د )‌ ملزومات   95.           در روش موسساتي كه از روش دائمي نگهداري موجودي كالا استفاده ميكنند هنگام خريد كالا چه حسابي بدهكار ميشود؟ الف )‌حساب پرداختني       ب ) حساب كالا          ج ) خريد كالا             د ) موجودي كالا   96.           به منظور ثبت و نگهداري مربوط به افزايش يا كاهش موجودي كالا در روش دائمي استفاده ميشود . الف )‌موجودي كالا       ب ) انبار گرداني      ج ) ادواري               د ) كارت حسابداري كالا   97.           در صورتي كه قيمت هاي خريد كالا روند سير صعودي داشته باشد كدام روش ارزيابي موجودي كالا در پايان دوره بيشترين سود را عايد موسسه مي نمايد ؟ الف ) fifo                  ب )  lifo      ج) ميانگين موزون         د ) ميانگين ساده   98.           در روش هاي ارزيابي موجودي كالا ، كالايي كه دير تر از بقيه خريداري شده زودتر به فروش برسد چه نام دارد؟ الف ) fifo                    ب )  lifo           ج) ميانگين موزون        د ) تفكيك خريدها   99.           در كدام روش از ارزيابي ، موجودي كالاي پايان دوره تركيبي از قيمت هاي خريد قديمي و جديد ميباشد؟ الف ) شناسايي ويژه          ب )‌ fifo          ج ) lifo                       د )‌ ميانگين موزون   100.      در زمان فروش كالا با روش ثبت دائمي حسابهايي كه بطور همزمان در دو ثبت بستانكار ميشوند كدامند؟ الف ) حساب پرداختني و موجودي كالا     ب ) قيمت تمام شده كالاي فروش رفته و فروش كالا ج )‌فروش كالا و موجودي كالا                د )‌ قيمت تمام شده كالاي فروش رفته و موجودي كالا   101.       موجودي كالاي اول دوره با حسابي بسته ميشود ؟ الف ) خلاصه سود وزيان                     ب )‌سود ناخالص فروش ج ) موجودي كالاي پايان دوره                د )‌ موجودي كالا                  102.      در صورتیکه کالا یی بعلت معیوب بودن برگشت داده شود تحت چه عنوانی بدهکار میشود؟ الف) برگشت از خرید و تخفیفات                               ب) تخفیفات نقدی خرید ج) برگشت از فروش و تخفیفات                                د) تخفیفات نقدی فروش   103.      کدامیک از واحد های زیر از نظر نوع فعالیت بازرگانی نمی باشد؟ الف) مبل فروشی                                                   ب) کتاب فروشی ج) فروشگاه زنجیره ای                                           د) کارتن سازی   104.      کدام حساب زیر از حسابهای موسسه بازرگانی نمی باشد؟ الف) حساب فروش                                                 ب) حساب برگشت از فروش و تخفیفات ج) حساب تخفیفات نقدی فروش                                 د) درامد                                                                                            105.      در صورتحسابی  به مبلغ 40000ريال تخفیف تجاری5% به شرط ن/3 -2/10صادر گردیده است،مبلغ قابل  وصول در طی دوره تخفیف عبارت است از: الف)42000ريال              ب)37760ريال                ج)38000ريال             د)37240ريال   106.      در صورتی که موجودی کالای اول دوره 80000ريال ودرپایان دوره 5000ريال ،خرید طی دوره 210000ريال  باشد قیمت تمام شده کالای آماده فروش چقدر است؟ الف)190000ريال               ب)240000ريال         ج) 290000ريال             د)260000ريال   107.      کدامیک از تخفیفات زیر معمولا برای تشویق خریداران به خرید بیشتر داده میشود؟ الف) تخفیف نقدی                    ب)تخفیف تجاری            ج)تخفیف توافقی               د)همه موارد   108.      برای محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته کدامیک از مبالغ زیر را باید از بهای کالای آماده برای  فروش کسر کرد؟ الف) موجودی کالای پایان دوره                                ب) تختخفیفات نقدی فروش ج)خرید کالا                                                          د) موجودی کالای اول دوره   109.      عبارت (ن/40-2/10)به چه معنی است؟ الف)نسیه 10روزه با شرط 40%  در 2روز         ب) نسیه 40روزه با2% تخفیف  در طی مدت 10روز    ج) فروش نسیه اگر 40روز پرداخت شود               د) نسیه 10روزه با 40% تخفیف                             5- توانایی ثبت اسناد تجاری   110.     در زمان نکول سفته دریافتی چه حسابی بستانکار میشود: الف) حسابهای دریافتنی             ب) اسناد دریافتنی      ج) اسناد پرداختنی      د) بانک   111.     هنگام صدور سفته بابت تضمین ثبت بدهکار کدام است؟ الف) اسناد پرداختنی      ب) اسناد دریافتنی        ج) حساب انتظامی     د) طرف حساب انتظامی   112.     اسناد تجاری کدام است؟ الف) سفته و برات       ب) سفته  و برات و چک      ج) سفته و چک      د) برات و چک   113.     در زمان ارائه سفته دریافتی به بانک جهت وصول چه حسابی بدهکار میشود؟ الف) اسناد دریافتنی                                 ب) حساب دریافتنی   ج) اسناد دریافتنی در جریان وصول              د) اسناد دریافتنی تنزیل شده   114.     در هنگام قبولی برات در دفتر متعهد حساب بستانکار کدام است؟ الف ) حساب دریافتنی      ب) حساب پرداختنی     ج) اسناد پرداختنی     د) اسناد دریافتنی   115.     سر رسید سفته دو ماهه که در تاریخ 30/4/81 صادر شده چه تاریخی میباشد؟ الف)31/6             ب)30/6                 ج)1/7              د)30/7   116.     اگر سفته ای 100 روزه در 20 مهر 86 صادر شود سررسید آن کدام گزینه است؟ الف) 10 بهمن             ب)30 بهمن                ج)  1 بهمن                    د) 30 دی   117.     ثبت اسناد دریافتنی در جریان وصول (بد) -  اسناد دریافتنی  (بس) در چه زمانی انجام می گردد؟ الف) نکول سفته                                    ب) صدور سفته به فروشنده جهت خرید نسیه                                  ج) واگذاری سفته به بانک جهت وصول          د) دریافت سفته از مشتری   118.     سفته ای 90 روزه در 15 مرداد 87 صادر شده است سررسید آن چه روزی خواهد بود؟ الف) 13 آبان     ب)15 آبان            ج)13 مهر                     د)15 آذر   119.     خرید مقداری اثاثه به ارزش 600000 ریال که نصف آن نقدی و مابقی طی یک سفته صورت گرفته ثبت صحیح کدام است؟ الف) اثاثه بد   600000 – صندوق بستانکار 300000  و حسابهای پرداختنی 300000 بس ب)خرید کالا 600000 بد – بانک 300000 و حسابهای پرداختنی 300000 بس ج) اسناد دریافتنی 300000 و صندوق 300000 بد -  اثاثه 600000 بس د) اثاثه 600000 بد – صندوق 300000 و اسناد پرداختنی 300000 بس   120.     یکی از بدهکاران بجای بدهی خود 1 فقره سفته صادر و تحویل موسسه نمود گزینه صحیح کدام است؟ الف)اسناد دریافتنی بد – حسابهای دریافتنی بس ب) حسابهای پرداختنی بد – اسناد پرداختنی بس ج) اسناد دریافتنی بد – اسناد پرداختنی بس د) حسابهای پرداختنی بد – حسابهای دریافتنی بس       121.     به هنگام فروش سفته به بانک کدام حساب بدهکار میشود؟ الف) صندوق                                ب) اسناد وصولی ج) اسناد وصولی فروخته شده              د) حسابهای پرداختنی   122.     پس از اطلاع از عدم وصول وجه سفته ارائه شده به بانک موسسه چه حسابی را در دفاتر خود بستانکار می نماید؟ الف) صندوق     ب)حسابهای دریافتنی     ج)اسناد وصولی تنزیل شده    د) اسناد در جریان وصول   123.     سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ 450.000 ریال و به وعده 60 روز – پس از 20 روز با  نرخ 12% تنزیل شده است  مبلغ دریافت شده توسط موسسه چقدر است؟ الف)444000 ریال         ب) 465000  ریال         ج) 456000  ریال          د) 488000 ریال   124.     سفته ای در تاریخ 14/1/70 صادر و مدت آن 90 روز می باشد سر رسید آن کدام است؟ الف)8/4/70                   ب)10/4/70         ج)11/4/70                   د)14/4/70   125.     عبارت(براتی که وجه آن به فاصله زمانی مشخصی از رویت برات توسط برات گیر پرداخت گردد) تعریف کدام گزینه است؟ الف)برات به وعده از دیدار   ب) برات دیداری  ج)برات به وعده از تاریخ صدور د) برات در تاریخ سررسید   126.     سفته واگذاری به بانک برای وصول  چنانچه در سررسید وصول نشود کدام حساب بدهکار می شود؟ الف)حسابهای دریافتنی     ب) هزینا مطالبات سوخت شده    ج) اسناد اریافتنی در جریان وصول   د) بانک   127.     بابت وصول وجه برات(دفتر ذینفع) چه حسابی بدهکار می شود؟ الف)بانک              ب) اسناد دریافتنی               ج)ح پرداختنی              د) اسناد پرداختنی   128.     دریافت سفته در مقابل فروش کالا چه حسابی را بدهکار می کند؟ الف)حساب دریافتنی     ب)حساب اسناد دریافتنی    ج) حساب اسناد پرداختنی         د) حساب صندوق   129.     ظهر نویسی یعنی:  الف)اعتراض قانونی             ب) رونویسی                    ج)پشت نویسی              د)خرید دین                   130.      كدام يك از حسابهاي زير جزء حسابهاي مختلط مي باشد؟ الف ) پيش پرداخت      ب )‌حساب دريافتني                 ج )‌موجودي كالا                     د )‌بانك                                      6- توانایی انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان  صندوق وبانک 131.      جهت تامین وجوه تنخواه گردان از بانک چه حسابی بستانکار می شود؟ الف) تنخواه گردان             ب)حساب در یافتنی                 ج)   بانک            د) هزینه ها   132.      در صورت مغایرات بانکی کدامیک از اقلا م زیر از مانده صورتحساب  کسر می شود؟  الف) چکهای لا وصول       ب)چکهای بین راهی         ج)اشتباه اضافه برداشت     د) برداشت کارمزد   133.      در صورت مغایرات بانکی کدامیک از اقلام زیربه مانده طبق  دفاترموسسه اضافه می شود؟  الف) چکهای لاوصول                  ب)کارمزدبانکی   ج)وجوه واریزی توسط دیگران      د)وجوه واریزی موسسه درپایان وقت   134.      برای تهیه صورت مغایرات بانکی در تعیین مانده واقعیٍ ؛کدامیک ازاقلام زیر از مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک کسر می شود؟ الف) وجوه واریزی توسط مشتری                                ب) برداشت بانک بابت سفته صادره ج) چکهای وصول شده                                              د) چکهای صادر شده که به بانک ارائه نشده   135.      در تنظیم صورت مغایرات بانکی برای تعیین مانده واقعی ،کدامیک از اقلام زیر از مانده طبق دفتر موسسه کسر میشود؟ الف) چکهای معوق                                         ب) وجوه واریزی دیگران به حساب موسسه ج) پرداخت وجه توسط مشتریان                           د) برداشت کارمزد توسط بانک   136.      تنخواه گردان در موسسات تجاری بعلت  کدامیک از موارد زیر ایجاد می شود؟ الف) برای دریافت و پرداخت وجوه نقد                         ب) برای انجام پرداختهای جزئی  ج)  برای کنترل عملیات بانکی                                   د) برای در یافت وجوه فروشهای نقدی   137.      تاثیر کدامیک از گزینه های زیر در صورتحساب بانکی منعکس شده ولی در دفاتر موسسه ثبت نشده است؟ الف)وجوه واریزی توسط دیگران به حساب موسسه    ب) وجوه واریزی به بانک در پایان روز ج) اشتباه در ثبت حسابدار موسسه                         د) چکهای صادره ای که به بانک مراجعه نکرده اند   138.      درصورتی که درپایان روزمبالغی بیشتر از حساب صندوق ،در صندوق موجود باشد چه حسابی بستانکارمی شود؟ الف) حساب در یافتنی          ب) بانک       ج) حساب کسر و اضافی صندوق          د)حساب پرداختنی   139.      درصورتیکه موسسه ازتنخواه گردان ثابت استفاده کندبه هنگام پرداخت تنخواه گردان به تنخواه چه ثبتی زده میشود؟ الف) تنخواه گردان بد – بانک  بس                            ب) هزینه  بد – تنخواه گردان بس ج) بانک بد  - تنخواه گردان بس                                ج) تنخواه گردان بد -  هزینه بس   140.      در پایان روز مانده حساب صندوق 5700،ريال را نشان می دهد در صورتی که موجودی صندوق 5400ريال شمارش گردیده است، ثبت اصلاحی کدام است ؟ الف)کسر واضافی صندوق 5400بد - صندوق 5400بس  ب) صندوق 5400 بد  - کسر واضافی صندوق 5400 بس ج)کسر واضافی صندوق 300 بد – صندوق 300 بس د) صندوق 300بد – کسرد اضافی صندوق 300بس 141.      اگر حساب کسر واضافی صندوق مانده بدهکار داشته باشددر پایان دوره به چه حسابی منتقل میشود؟ الف) حساب خلاصه سود وزیان                                ب) کسر واضافی صندوق ج) سایر در آمد ها                                                د) هزینه های مالی   142.      در پایان دوره ما لی حساب تنخواه گردان با چه حسابی بسته می شود ؟ الف) بانک                   ب) برداشت                ج)   خلاصه سود وزیان              د) سرمایه   143.      درصورت مغایرات بانکی کدامیک ازاقلام زیرممکن است دردفاتر موسسه ثبت گردد ولی درصورتحساب بانکی منعکس نباشد؟ الف) برداشت بانک بابت سفته نکول شده          ب) پرداخت وجه توسط مشتریان ج) چکهائی که هنوز به بانک ارائه نشده است     د)   وجوه واریزی توسط دیگران در صورتحساب بانکی   144.      هنگام افتتاح تنخواه گردان وصدور چک کدام ثبت انجام می گردد؟ الف) بانک (بد) – تنخواه گردان (بس)                  ب) تنخواه گردان (بد) – بانک (بس) ج) بانک (بد) – صندوق (بس)                           د) تنخواه گردان (بد)  - صندوق (بس) 145.      در تنظیم صورت مغایرات بانکی کدامیک از اقلام زیر به مانده طبق صورتحساب اضافه می شود؟ الف) چکهای معوق       ب) واریزی پایان وقت        ج) کارمزد بانکی           د) وصولی ازمشتریان   146.      در روش تنخواه گردان ثابت  اگر در پایان دوره مالی کل مبلغ تنخواه گردان نزد آقای احمدی (مسئول تنخواه)موجود باشد چه ثبتی جهت تسویه انجام می گیرد؟ الف)تنخواه گردان احمدی (بد) – بانک (بس)            ب) تنخواه گردان احمدی (بد)- هزینه ها (بس) ب) بانک (بد)- تنخواه گردان احمدی ( بس)              ج) هزینه (بد)- تنخواه گردان احمدی (بس)   147.      مبلغ چکهای بین راهی (معوق) چگونه باید در صورتحساب بانکی عمل شود؟ الف)به مانده موسسه اضافه شود.                   ب) از مانده دفاتر موسسه کسر گردد. ج) به مانده صورتحساب بانکی اضافه شود .              د) از مانده صورتحساب بانکی کسر گردد.   148.      اگر مانده واقعی صندوق کمتر از مانده حساب صندوق باشد ثبت بدهکار کدام است؟ الف) صندوق                  ب) کسرواضافی صندوق          ج) هزینه مالی             د)   سایر درآمدها   149.      کارمزد وسایر هزینه های بانکی که در دفاتر دارنده،حساب ثبت نشده است درصورت مغایرات بانکی چگونه عمل میشود؟ الف)به روی مانده بانک در دفاتر موسسه اضافه میشود.  ب)به روی مانده صورتحساب ارسالی بانک اضافه میشود. ج)از مانده صورتحساب ارسالی بانک کسر می گردد. د)ازمانده صورتحساب دردفاتر موسسه کسر می گردد.   150.      حساب صندوق در دفاترموسسه 25450ريال مانده دارد.وجوه نقدی شمارش شده صندوق 25540ريال می باشد.چه حسابی به چه مبلغی بدهکار میشود؟ الف) صندوق50ريال       ب)کسرواضافی صندوق90ريال       ج)صندوق90ريال        د)کسرواضافی صندوق50ريال       7- توانائی انجام عملیات مربوط به اصلاحات حسابها   151.      پیش پرداخت بیمه : الف)نوعی درآمد است            ب)نوعی بدهی است          ج)نوعی هزینه است        د)نوعی دارایی است                152.      جهت اصلاح حساب پیش دریافت درآمدچه ثبتی زده می شود؟ الف) درآمد(بد)- پیش دریافت درآمد(بس)                    ب) پیش دریافت درآمد (بد)- در آمد (بس) ج) صندوق/بانک(بد) – پیش دریافت درآمد (بس)           د) پیش دریافت درآمد(بد) – صندوق/بانک(بس)   153.       مانده حساب ملزومات یک موسسه دراول دوره ما لی 300000ريال است .اگردرپایان دوره 100000ريال ازملزومات باقی مانده باشد بستانکار درثبت اصلاحی چه خواهد بود؟ الف) هزینه ملزومات 200000ريال                  ب)ملزومات200000ريال ج)هزینه ملزومات 100000ريال                      د)ملزومات100000ريال   154.      درصورتی که پیش پرداخت بیمه یک ساله وازتاریخ1/7/85پرداخت شده باشد بهنگام اصلاح آن چه ثبتی زده میشود؟ الف)هزینه بیمه (بد)- پ.پ. بیمه(بس)                    ب)پ.پ بیمه (بد) – هزینه بیمه (بس) ج)هزینه بیمه (بد) – بانک (بس)                          د) پ.پ بیمه  (بد) – بانک (بس)   155.      در صورتیکه حقوق کارکنان در پایان دوره منظور نگردیده باشد چه ثبتی انجام میگردد؟ الف)هزینه حقوق (بد) – حقوق پرداختنی (بس)           ب)حقوق پرداختنی (بد)- هزینه حقوق (بس) ج)هزینه حقوق (بد) – بانک (بس)                          د) حساب پرداختنی (بد)- هزینه حقوق (بس)   156.      در تاریخ 1/9/74 بابت اجاره یکساله ساختمان مبلغ 324000ريال پرداخت شده است.              ثبت اصلاحی آن در تاریخ    29/12/74   کدام است؟ الف)پیش پرداخت اجاره 27000ريال(بد) – هزینه اجاره 27000ريالٍ (بس) ب) هزینه اجاره 27000ريال (بد) – پیش پرداخت اجاره 27000ريال (بس) ج) پیش پرداخت اجاره 108000ريال(بد) – هزینه اجاره 108000ريالٍ (بس) د) هزینه اجاره 108000ريال (بد) – پیش پرداخت اجاره 108000ريال (بس)   157.      کدامیک از حسابهای زیر در اصلاح حساب پیش دریافت درآمد بستانکار می شود؟ الف) پیش دریافت درآمد             ب)درآمد               ج) صندوق                د) بانک   158.      پیش پرداخت هزینه ها و پیش دریافت درآمدها به ترتیب جزء چه حسابهایی هستند؟ الف)هزینه ها ودرآمدها         ب)دارایی وسرمایه             ج)دارایی ودرآمد              د)دارایی وبدهی   159.      منظور از هزینه های معوق........است؟ الف)هزینه ثبت شده ب)هزینه پرداخت شده   ج)هزینه ثبت وپرداخت نشده   د)هزینه پرداخت شده ولی ثبت نشده   160.      کدامیک از عبارتهای زیر درست است؟ الف) حساب پیش پرداخت اجاره مانده بستانکار دارد.    ب)حساب پیش پرداخت اجاره جزوبدهیها است ج) حساب حقوق ودستمزد پرداختنی جزوبدهیهاست.          د) حساب حقوق پرداختنی مانده بدهکار دارد.       161.      بابت اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بدهکار میشود؟ الف)درآمد                ب)پیش دریافت درآمد      ج)حسابهای پرداختنی            د)پیش پرداخت هزینه   162.      ارسال صورتحساب بابت انجام خدمات برای مشتری کدام حالت زیر را سبب میشود ؟ الف) دارایی کاهش و درآمد افزایش می یابد                     ب ) بدهی و در آمد افزایش می یابد ج) دارایی و در آمد افزایش می یابد                              د ) بدهی افزایش و در آمد کاهش می یابد   163.      در صورتی که حقوق کارکنان در پایان دوره منظور نگردیده باشد چه ثبتی انجام میگیرد؟ الف) هزینه حقوق بد-حقوق پرداختنی بس     ب) حقوق پرداختنی بد-هزینه حقوق بس ج) هزینه حقوق بد- بانک بس                    د) حساب پرداختنی بد-هزینه حقوق بس   164.      پیش دریافت درآمد اجاره..........است؟ الف)بدهی       ب)دارایی         ج)هزینه     د)درامد   165.      از مبلغ 180000ریال دریافتی موسسه بابت انجام خدمات مبلغ 80000ریال آن  تا پایان دوره مالی درآمد  قطعی شده است بقیه مبلغ در آغاز دوره مالی بعد برای موسسه چه ماهیتی دارد؟ الف)دارائی                 ب)بدهی                         ج) درآمد                  د)هزینه   166.      مانده پیش پرداخت بیمه قبل از اصلاح 21600ريال است، اگر معادل 9000ريال ازپیش پرداخت بیمه منقضی  شده باشد مانده پیش پرداخت بیمه بعد از اصلاح کدام است؟ الف)  9000ريال              ب)11600ريال                  ج)12600ريال              د)11000ريال   167.      صورتحساب هاي مالي را ميتوان به طور مستقيم از روي .............. تهيه كرد. الف ) ترازنامه                                                   ب ) تراز آزمايشي اصلاح شده ج ) دفتر كل                                                    د ) دفتر روزنامه                                         8- توانایی انجام عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره   168.      حساب خرید کالا به چه حسابی بسته می شود؟ الف) سرمایه               ب) خلاصه سود وزیان            ج)فروش           د)تراز اختتامیه   169.      اگر حساب خلاصه سود وزیان مانده بدهکار داشته باشد نشان دهنده چیست؟ الف) سود خالص          ب)زیان خالص               ج)سود ناویژه              د)درآمد   170.      حسابهای دائمی در سال جدیدبا چه حسابی افتتاح می شوند؟ الف) خلاصه سود وزیان              ب)تراز اختتامی                ج)سرمایه          د)تراز افتتاحی   171.      کدامیک از حسابهای زیر دائمی است؟ الف) هزینه ها                    ب) خلاصه سود وزیان                   ج)ملزومات              د)درآمد   172.      برای بستن حسابهای دائمی از کدام حساب واسطه زیر استفا ده می شود؟ الف) خلاصه سود وزیان              ب)تراز اختتامی                ج)سرمایه          د)برداشت   173.      کدامیک از حسابهای زیر موقت است؟ الف) پیش پرداخت بیمه          ب) حسابهای در یافتنی          ج)هزینه اجاره          د)اجاره پرداختنی   174.      حساب هزینه ها ودرآمد چه نوع حسابهایی هستند؟ الف) حقیقی                     ب) شخصی                ج)دائمی                       د)موقت   175.      پس از بستن حسابهای موقت با حساب خلاصه سود وزیان چنانچه این حساب مانده بستانکار داشته باشد نشاندهنده چیست؟ الف) سود ناویژه                 ب)سود ویژه                  ج)زیان ناویژه            د)زیان ویژه   176.      کدامیک از گزینه های زیردر مورد خلاصه سود وزیان درست است؟ الف) واسطه                  ب)دائمی              ج) موقت                 د)واسطه وموقت   177.      کدامیک از مانده حسابهای زیر در تراز آزمایشی اختتامی دیده نمی شود؟ الف)پیش پرداخت اجاره                  ب) درآمد           ج) بانک         د)حساب پرداختنی   178.      آخرین مرحله چرخه حسابداری معمولا عبارت است از: الف)تهیه صورتهای ما لی                        ب) بستن حسابهای موقت           ج)بستن حساب خلاصه سودوزیان               د)تهیه تراز آزمایشی اختتامی   179.      کدامیک از حسابهای زیر جزو حسابهای دائمی محسوب میشوند؟ الف) خلاصه سودوزیان             ب) برداشت              ج)سرمایه مالک              د) هزینه   180.      برای بستن حساب خلاصه سود وزیان از چه حسابی استفاده میشود؟ الف) برداشت           ب) تراز اختتامی              ج) سرمایه               د)درآمد       181.      حساب برداشت به چه حسابی بسته میشود؟ الف) خلاصه سود وزیان              ب) درآمد            ج) هزینه                  د)سرمایه   182.      کدامیک از مراحل چرخه حسابداری زودتراز بقیه انجام میشود؟ الف) تهیه صورتهای ما لی        ب)انتقال به دفتر کل       ج)روزنامه نویسی          د)اصلاح حسابها 183.      حسابهای موقت حسابهایی هستندکه........... الف) متعلق به یک دوره ما لی می با شند.   ب) مانده حسابهای یک دوره مالی می باشند.  ج) متعلق به یک دوره بوده ودر پایان دوره بسته می شوند. د) دریک دوره ما لی ایجاد شده وبه دوره بعد منتقل می گردند.   184.      حسابهایی که مانده آنها به دوره بعد منتقل می شوند؟ الف) حساب موقت              ب)حساب درآمد                ج) حساب دائمی              ج)حساب هزینه   185.      کدامیک از حسابهای زیر جزء حسابهای موقت است؟ الف) درآمد- دارائی –برداشت                        ب)درآمد – برداشت – هزینه ج) برداشت –هزینه – بدهی                           د) سرمایه –درآمد –برداشت   186.      بهنگام اصلاح موجودی کالا در پایان دوره چه حسابی درمقابل موجودی کالا بستانکار میشود؟ الف) خرید کالا              ب) موجودی اول دوره       ج) خلاصه سود وزیان         د) تراز اختتامی   187.      حساب برگشت از فروش در پایان دوره با چه حسابی بسته می شود؟ الف) فروش               ب) خرید               ج)خلاصه سود وزیان             د)سرمایه   188.      زماني كه  حسابي بسته ميشود مانده اش ................ ميشود؟ الف ) بدهكار                   ب)‌بستانكار         ج )‌صفر                  د ) به روز بعد منتفل ميگردد.   189.      كداميك از حسابهاي زير در پايان دوره مالي مستقيماً به حساب سرمايه بسته ميشود؟ الف ) هزينه ها                 ب ) درآمد    ج ) سرمايه                 د ) خلاصه سود و زيان   190.      كداميك از حسابها در حساب خلاصه سود و زيان منظور نميشود؟ الف هزينه ملزومات                    ب ) ‌پيش پرداخت بيمه ج ) هزينه حقوق                         د) درآمد   191.      مانده كداميك از حسابهاي زير در تراز آزمايشي اختتامي منعكس نميشود؟ الف ) برداشت                                                ب )‌حسابهاي دريافتني ج ) حسابهاي پرداختني                                     د )‌سرمايه                    9- توانایی تشخیص مفروضات و اصول حسابداری و اهمیت آنها در حسابداری   192- زمانيكه عمر يك موسسه به دوره هاي زماني كوتاه و مساوي تقسيم شود ، اين كار به معناي        پذيرفتن ........... است . الف )‌فرض تداوم فعاليت                        ب ) فرض دوره مالي ج )‌فرض تعهدي                                  د ) فرض واحد اندازه گيري   193- كدام فرض حسابداري نمي باشد؟ الف ) فرض دوره مالي                      ب ) فرض شناخت درآمد به دقت ج )‌فرض تفكيك شخصيت                     د )‌فرض تعهدي   194-كدام گزينه مفروضات حسابداري را معرفي مي كند؟ الف )‌بهاي تمام شده – افشاء – مقابله درآمد ها با هزينه ها – تحقق درآمد ب )‌بهاي تمام شده – اندازه گيري بر حسب واحد پول – تعهدي – افشاء ج ) تفكيك شخصيت – اندازه گيري بر حسب واحد پول – تداوم فعالیت – دوره مالي – تعهدي د )‌تفكيك شخصيت – بهاي تمام شده – افشاء – تداوم فعاليت – دوره مالي   195-در حسابداري واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي بر حسب ........... است . الف ) دلار                      ب ) پول رايج هر كشور            ج )‌ريال           د )‌پول بين المللي   196-"شخصيت حسابداري واحد تجاري بايد جدا و مستقل از صاحب آن در نظر گرفته شود" مفهوم كدام فرض حسابداري ميباشد. الف )‌تداوم فعاليت        ب )‌واحد اندازه گيري            ج )‌تعهدي              د )‌تفكيك شخصيت   197-كدام يك جزء فرض حسابداري مي باشد. الف )‌تحقق دارايي               ب )‌دوره مالي              ج )‌تطابق            د )‌اهميت   198-كدام فرض تاكيد بر اصول تحقق درآمد و تطابق يا مقابله هزينه ها با درآمد دارد. الف )‌فرض نقدي           ب )‌فرض تعهدي        ج )‌تداوم فعاليت             د )‌واحد اندازه گيري   199-متداول ترين دوره مالي براي واحد هاي تجاري بر اساس فرض دوره مالي چند ماه ميباشد. الف )‌يك ماه       ب )‌6 ماه                      ج )‌12 ماه                  د )‌3 ماه   200-اعدادي كه دفاتر و صورتحسابها نوشته مي شود بر ا ساس ................... اندازه گيري مي گردد. الف )‌مقدار و اندازه كالا         ب )‌بها به ريال               ج )‌وزن كالا           د )‌حجم   201-اصلاح حسابها در پايان دوره بر اساس كدام اصل از اصول حسابداري انجام مي شود؟ الف )افشاء          ب )‌ثبات رويه        ج )‌محافظه كاري             د )‌مقابله هزينه ها با درآمدها   202-عبارت "  هزينه هاي هر دوره بايد از درآمدهاي همان دوره مالي كه در ايجاد آنها موثر بوده كسر گردد " مربوط به كدام اصل از اصول حسابداري مي باشد؟   الف ) اصل تطابق       ب ) اصل تحقق درآمد         ج )اصل ثبات رويه               د )‌اصل اهميت   203- اقلام مختلف دارايي ها و بدهي ها ، درآمد و هزينه ها به قيمتهاي معامله شده يا ارزش تاريخي در مدارك حسابداري ثبت مي شوند ؟ جمله فوق: الف )‌به اصل تحقق درآمد اشاره دارد. ب )‌به اصل تطابق هزينه ها و درآمدها اشاره دارد. ج) به اصل اهميت اشاره دارد. د)‌به اصل بهاي تمام شده اشاره دارد.   204-خدماتي به ارزش 350.000 ريال براي مشتريان انجام شد كه در دفاتر اشتباهاً 35.000 ريال ثبت گرديد. كداميك از اصول حسابداري زير رعايت نشده است؟ الف ) اصل اهميت                              ب )‌اصل ثبات رويه ج )‌اصل واقعيت                                 د )‌اصل قيمت تمام شده   205-ثبت اصلاحي كه بابت اصلاح حساب پيش دريافت درآمد صورت مي پذيرد و منجر به شناسايي درآمد در جهت رعايت كدام اصل از اصول حسابداري ميباشد؟ الف ) اصل اهميت               ب )‌تحقق درآمد ج )‌اصل افشاء                    د )‌اصل بهاي تمام شده   206-ثبت اصلاحي كه بابت اصلاح حساب پيش پرداخت هزينه صورت مي پذيرد و منجر به شناخت هزينه مي شود در جهت كدام اصل از اصول حسابداري مي باشد؟ الف )‌اصل تحقق                               ب )‌اصل بهاي تمام شده ج )‌اصل تطابق هزينه ها و درآمدها                د )‌اصل افشاء   207-كدام گزينه از اصول و مفروضات بنيادي حسابداري نمي باشد؟ الف )‌فرض تعهدي                                       ب )‌اصل بهاي تمام شده ج )‌اصل تطابق هزينه ها با درآمدها                 د )‌اصل شناخت رويدادها ي مالي   208-روشهاي مورد استفاده براي محاسبه هزينه استهلاك در مورد هر يك از گروههاي دارايي كه در صورتهاي مالي عنوان مي شود اين عمل در جهت تحقق ، الف ) اصل بهاي تمام شده تاريخي است. ب)‌رعايت اصل تطابق هزينه ها و درآمدها مي باشد. ج )‌رعايت اصل افشاء مي باشد. د )‌رعايت اصل محافظه كاري ميباشد.   209-روش ايجاد ذخيره براي حذف مطالبات با در نظر گرفتن كداميك از اصول پذيرفته شده حسابداري انجام مي شود؟ الف ) ‌افشاء – تخصيص                                ب )‌تخصيص – اهميت نسبي ج )واقعيت – افشاء                                       د )‌واقعيت – تخصيص   210-كداميك از مفاهيم زير جزء اصول و ميثاقهاي محدود كننده در حسابداري محسوب مي شود؟ الف )‌تطابق هزينه ها با درآمد                           ب ) ثبات واحد پول ج )‌محافظه كاري                                          د )‌رعايت يكنواختي         211-كدام يك از وضعيتهاي زير فراهم كننده پذيرفته شده ترين شاهد و مدرك در مورد تحقق درآمد در واحدهاي توليدي است ؟ الف )‌فرآيند ساخت محصولات                              ب ) تكميل فرآيند ساخت محصولات ج )‌فروش و تحويل محصولات ساخته شده به مشتريان د )‌دريافت وجه نقد از فروش محصولات ساخته شده.   212-تهيه و ارائه يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي اساساً مبتني بر كدام يك از اصول يا مفروضات حسابداري زير است ؟ الف )فرض تفكيك شخصيت                     ب )‌فرض تداوم فعاليت ج )‌اصل تطابق هزينه ها با درآمد              د ) اصل افشاي كامل   213-بر مبناي چه اصلي استهلاك در پايان سال محاسبه ميگردد؟ الف )‌اهميت           ب ) تداوم فعاليت                  ج )‌تحقق              د )‌تطابق درآمد با هزينه                                                                 10- توانایی بکارگیری رایانه در حسابداری   214.      به بخش های قابل لمس کامپیوتر ......... می گویند. الف )  soft ware    ب )  hard ware       ج )  firm ware   د )  هر سه گزینه   215.      نرم افزار چیست ؟ الف )  مجموعه ای از عناصر مرتبط و منظم که برای رسیدن به یک هدف مشخص به صورت هماهنگ کار می کند . ب )  دستور العمل هایی برای کنترل و هدایت ج )  بخش غیر قابل لمس کامپیوتر د )  گزینه ب  و ج  صحیح است.   216.      کامپیوتر شامل چند واحد اصلی می باشد؟ الف )  سه واحد : خروجی – ورودی – حافظه ب )    سه واحد : خروجی – ورودی – پردازشگر مرکزی ج )  چهار واحد : خروجی – ورودی – پردازشگر مرکزی – حافظه د )  چهار واحد : خروجی – ورودی – پردازشگر مرکزی – کنترل   217.      کدام دسته از دستگاههای زیر دستگاه ورود ی است؟ الف )  صفحه کلید – چاپگر – میکروفن           ب )  میکروفن – ماوس – رسام ج )  صفحه کلید – ماوس – میکروفن              ج )  میکروفن – چاپگر – ماوس   218.      کدامیک از سیستم عامل های زیر از ویژگی های ویندوز XP نیست؟ الف )  امکانات چند رسانه ای      ب )  امنیت بیشتر ج )  شناسایی سخت افزار های قدیمی به صورت خودکار           د )  رابط گرافیکی   219.      حافظه ram مورد نیاز برای نصب ویندوز xp  کدام است ؟ الف )  MB120      ب )  MB  200      ج )  MB 64        د )  MB 255   220.      کاربرد نوار task bar چیست ؟ الف )  وجود دکمه نوار task bar    در آن ب )  دسترسی به دکمه start  و مشاهده برنامه های باز ودر حال اجرا ج )  سهولت دسترسی به تنظیمات ویندوز د )  امکان جابجا کردن آن در صفحه   221.      کدام گزینه های زیر روی صفحه دسک تاپ مشاهده می شود ؟ الف )  windows Ex     ب )  my computer   ج )  calculater     د )  All program   222.      نوار باریکی که در پایین صفحه دسک تاپ نمایان می شود چه نام دارد؟ الف )  نوار وظیفه     ب )  نوار ابزار      ج )  نوار آدرس      د )  نوار عنوان   223.      معادل انگلیسی نوار عنوان چیست ؟ الف )  Tool Bar    ب )  Titele Bar     ج )  Menu Bar    د )  Scaroll Bar     224.      از کدام نوار می توان برای مرور محتوای پنجره استفاده کرد ؟ الف )  نوار عنوان     ب )  نوار ابزار     ج )  نوار پیمایش     د )  نوار وضعیت   225.      کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می سازد؟ الف )  نوار آدرس      ب )  نوار ابزار      ج )  نوار جستجو     د )  نوار منو   226.      برای اجرای برنامه ها در ویندوز باید از چه قسمتی استفاده کرد؟ منوی میانبر    ب )  منوی شروع     ج )  ناحیه سیستم        د )  پنجره My Document   227.      از چه طریقی می توان پنجره رابست ؟ الف )  فشردن ALL+F4                                       ب )  File/Close     ج )  کلیک روی دکمه Close بالای گوشه راست        د )  هر سه گزینه صحیح است   228.      ظاهر شدن علامت فلش در کنار یک آیکن نشانه چیست ؟ الف )  پنجره بودن آن    ب )  میانبر بودن آن   ج )  انتخاب آن     د )  کوچک شدن پنجره آن   229.      برای انتخاب آیکن از چه عملی استفاده می شود؟ الف )  دابل کلیک     ب )  کلیک راست      ج )  درگ      د )  کلیک   230.      هدف از انجام عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه ها چیست ؟ الف )  اجرای برنامه   ب )  حذف برنامه    ج )  کشیدن و رها کردن    د )  جابجایی آیکن   231.      برنامه های حذف شده در windows در پوشه .......... قرار می گیرد ؟ الف )  Recycle Bin      ب )  Document      ج )  Temp      د )  Recent   232.      برای خروج از محیط ویندوز و خاموش کردن کامپیوتر چه باید کرد ؟ الف )  دستور log off                       ب )  دستور shut down     ج )  دستور Restore                       د )  کار خاصی نباید کرد   233.      کاربرد گزینه Restore   چیست ؟ الف )  بابستن برنامه رایانه را در حالت انتظار قرار می دهد ب )  برای صرفه جویی در برق رایانه را خاموش می کند ج )  بدون بستن برنامه ها رایانه را خاموش می کند د )  با بستن برنامه های در حال اجرا رایانه را مجددا" راه اندازی می کند                     11- بکار گیری نرم افزار در عملیات حسابداری اکسل 234-کدام یک از موارد زیر از وظایف نرم افزار صفحه گسترده نیست؟ الف ) سازماندهی و طبقه بندی داده ها ب ) پردازش داده ها و استخراج اطلاعات ج) مکاتبات اداری د) استخراج انواع نمودار بر اساس داده های موجود   235-کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند آدرس یک سلول باشد؟ الف ) A1000                ب ) AB1000          ج ) AB                     د ) B1000   236-پسوند فایل های صفحه گسترده Excel چیست ؟ الف )  DOC         ب ) XLS         ج ) ECE          د ) EXL   237-در نرم افزار Excel کدام یک از داده های زیر را میتوان استفاده کرد؟ الف ) تاریخ                   ب ) ساعت                      ج ) متن                       د ) هر سه گزینه   238-برای حذف ........ یک سطر ، ................ الف ) کامل – سطر را انتخاب کرده و کلید Delete را فشار میدهیم ب ) محتوای – سطر را انتخاب کرده و از منوی Edit  دستور Delete  را انتخاب میکنیم . ج) کامل – سطر را انتخاب کرده و از منوی Edit  دستور Delete  را انتخاب میکنیم. د ) محتوای – سطر را انتخاب کرده و کلید Enter را فشار میدهیم.   239-برای قالب بندی اعداد ، تاریخ و زمان از کدام سربرگ پنجره Format Cell استفاده میکنیم ؟  الف ) Number       ب ) Alignment           ج ) Border                د ) Protection   240-کدام گزینه جهت تغییر عرض یک ستون ، صحیح است ؟ الف ) Column With → کلیک سمت راست → انتخاب ستون مورد نظر ب ) Row Height  → کلیک سمت راست → انتخاب ستون مورد نظر ج) Column With→ منوی ٍEdit  → انتخاب ستون مورد نظر د ) گزینه های الف و ج   241- پسوند فایل های الگو Excel چیست ؟ الف ) XLT                        ب ) XLS             ج ) XML                       د ) Dot   242-برای تغییر نام یک برگه ...................... از منوی Format  زیر منوی Sheet گزینه Rename را انتخاب می کنیم. ب ) روی عنوان برگه راست کلیک کرده و گزینه Rename را انتخاب میکنیم. ج ) از منوی Edit گزینه Rename را انتخاب میکنیم. د ) گزینه های الف و ب   243-برای ..........یک برگه از دستور ............. منوی Edit استفاده می کنیم . الف ) حذف – Delete                                  ج ) حذف – Delete Sheet ب ) کپی – Move or Copy Sheet                 د ) گزینه های ب و ج     244-کدام نوع از نمودارها برای نمایش مقادیر داده ها به صورت درصدی از کل مناسب تر است ؟ الف ) Pie               ب ) Bar                      ج ) Line                   د ) Area   245-اگر B1=1 و B2='        ' و B3=Ali   و B4=0  باشند تابع ( Count(B1:B3; B4 چه مقداری بر گرداند؟ الف ) 1                ب ) 3                   ج ) 4             د ) 2   246-اگر A1=0  و A2=5  و A3=10  و A4=15  باشند تابع Average ( A1: A4 )        چه مقداری بر می گرداند؟ الف ) 10                   ب ) 7.5                        ج ) #VALUE                  د) #NULL!   247-منظور از فیلد در یک لیست کدام است ؟ الف ) سلول                 ب ) سطر                  ج ) ستون                      د ) رکورد   248-استفاده از کدام قابلیت برای یافتن سریع لیست کارکنانی که نام مهدی دارند مناسب تر است ؟ الف ) AutoFilter         ب ) Sort                  ج ) Form               د ) Subtotal   249-برای تعیین معیار جستجو در پنجره ورود اطلاعات فرم از کدام گزینه استفاده می شود ؟ الف ) Find Prev                 ب ) Find Next                 ج ) Restore              د ) Criteria   250-در پنجره پیش نمایش چاپ.......... الف ) نمی توانیم تنظیمات چاپگر را تغییر دهیم. ب ) نمی توانیم حاشیه ها را تغییر دهیم. ج ) نمی توانیم مشخصات نمودار را تغییر دهیم . د ) نمی توانیم محل شکسته شدن صفحات را برای چاپ مشاهده کنیم.   251-برای چاپ خطوط راهنمای سلولها ............ الف ) از سربرگ Sheet پنجره Page Setup  گزینه Gridlines را انتخاب می کنیم. ب ) از سربرگ Page پنجره Page Setup  گزینه Gridlines را انتخاب خارج می کنیم. ج ) از سربرگ Page پنجره Page Setup  گزینه Gridlines را انتخاب می کنیم. د ) خطوط راهنمای سلول ها قابل چاپ نمی باشند.   252-برای چاپ عنوان های عددی و حروفی سطر ها و ستون ها....... الف ) از سربرگ Sheet  پنجره Page Setup گزینه Row and column headings  را انتخاب می کنیم. ب) از سربرگ Page  پنجره Setup Page گزینه Row and column headings  را انتخاب خارج  می کنیم. ج) از سربرگ Page  پنجره Setup Page گزینه Row and column headings  را انتخاب می کنیم. د ) عنوان های عددی و حروفی سطرها و ستون ها قابل چاپ نمی باشند.               1 الف 26 د 51 ب 76 ج 2 د 27 ج 52 ب 77 ب 3 ب 28 ب 53 د 78 ج 4 الف 29 الف 54 ب 79 ج 5 ج 30 ب 55 ب 80 ب 6 ج 31 ج 56 د 81 الف 7 د 32 ج 57 الف 82 ج 8 ج 33 ب 58 ب 83 د 9 ب 34 ج 59 ج 84 الف 10 الف 35 د 60 د 85 ج 11 ج 36 ج 61 ب 86 ج 12 ج 37 ب 62 الف  87 الف 13 د 38 ب 63 الف 88 ج 14 ج 39 ج 64 ج 89 الف 15 ب 40 ب 65 الف 90 د 16 د 41 ج 66 الف 91 ب 17 ج 42 ج  67 ج 92 د 18 ج 43 الف 68 د 93 ب 19 الف 44 د 69 ج 94 ج 20 ج 45 ب 70 د 95 د 21 ب 46 الف 71 الف 96 د 22 ج 47 د 72 ب 97 الف 23 ج 48 د 73  د 98 ب 24 الف 49 ب 74 ج  99 د 25 الف 50 ب 75 ج 100 ج         101 الف 126 الف 151 د 176 د 102 ج 127 الف 152 ب 177 ب 103 د 128 ب 153 ب 178 د 104 د 129 ج 154 الف 179 ج 105 د 130 الف 155 الف 180 ج 106 ج 131 ج 156 د 181 د 107 ب 132 ب 157 ب 182 ج 108 الف 133 ج 158 د 183 ج 109 ب 134 د 159 ج 184 ج 110 ب 135 د 160 ج 185 ب 111 ج 136 ب 161 ب 186 ج 112 ب 137 الف 162 ج 187 ج 113 ج 138 ج 163 الف 188 ج 114 ج 139 الف 164 الف 189 د 115 ب 140 ج 165 ب 190 ب 116 د 141 د 166 ج 191 الف 117 ج 142 الف 167 ب 192 ب 118 الف 143 ج 168 ب 193 ب 119 د 144 ب 169 ب 194 ج 120 الف 145 ب 170 د 195 ب 121 الف 146 ب 171 ج 196 د 122 د 147 د 172 ب 197 ب 123  ج 148 ب 173 ج 198 ب 124 ج 149 د 174 د 199 ج 125 الف 150 ج 175 ب 200 ب         201 د 226 ب  202 الف 227 د  203 د 228 ب  204 د 229 د  205 ب 230 الف  206 ج 231 الف  207 د 232 ب  208 ج 233 د  209 د 234 ج  210 ج 235  ج 211 ج 236 ب  212 د  237 د  213 د  238 ج  214 ب  239 الف  215 د  240 الف  216 د  241 الف  217 ج  242 د  218 ج  243 ج  219 ج  244 الف  220 ب  245 د  221 ب  246 ب  222 الف  247 ج  223 ب  248 الف  224 ج  249 د  225 الف  250 ج  251- الف 252- الف
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:2  توسط سیده فاطمه جعفری  |